ÅRSRAPPORTER

RegSim Vest jobber målrettet inn mot mandatet sitt. Hvert år publiserer vi en årsrapport viser arbeidet og resultater i henhold til mandatet.

 

RegSim Vest Fasilitator Survey – 2022

Vinteren 2022 sendte vi ut en spørreundersøkelse for å kartlegge fasilitatorer i Helse Vest. Bakgrunnen var ufullstendig oversikt over aktive fasilitatorer og deres erfaringer i foretakene. Simuleringskoordinatorer fikk ansvar for disseminering og spredning av undersøkelsen i eget foretak. Dette ble gjennomført via email-lister, intranett og personlig kontakt.

Last ned rapporten her