Om RegSim Vest

HISTORIKK

I 2017 etablerte styret i Helse Vest et prosjekt for en regional koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening, RegSim (sak 24/17). Ansvaret for RegSim ble delegert til Helse Stavanger HF som igjen delegerte videre til sitt simuleringssenter, stiftelsen SAFER. Høsten 2019 bestemte styret i Helse Vest at RegSim skulle gå fra prosjekt til ordinær drift fra og med januar 2020 (referat regional fagdirektør møte 14.03.19, saksnr. 1/19).

Oppdragsdokument 2020-Helse-VEST-rhf

VISJON

Vi skal øke kompetanse og kvalitet i helsetjenesten gjennom simulerings-basert trening

ORGANISERING

RegSim Vest består av lokale RegSim koordinatorer fra de fem helseforetakene i HV og en koordinerende stab i Helse Stavanger. Dette gir grunnlaget for samarbeid i regionen for felles utveksling, utvikling og koordinering av simulerings-baserte aktiviteter. RegSim Vest rapporterer til styringsgruppen i Helse Vest.
RegSim Vest er den regionale koordinerende enheten for ferdighetstrening og simulering. Dette innebærer at RegSim Vest:

1. Veileder og støtter helseforetakene i etablering av infrastruktur og system for simulering og ferdighetstrening.
2. Utvikler simuleringskompetanse slik at simulering og ferdighetstrening blir utført med høy kvalitet.
3. Kartlegger og rapporterer om ferdighets- og simuleringstrening i regionen.
4. Sørger for utveksling og deling av kunnskap og erfaring på tvers av foretakene i HV.
5. Standardiserer opplæring og utdanningsaktiviteter som kan styrke og forene fagmiljøene.
6. Bidrar til monitorering, evaluering og forskning i forbindelse med ferdighets- og simuleringstrening i hvert enkelt HF.
7. Samarbeider med andre enheter og nettverk for å bygge helhetlige lærings- og kompetanseløp (f.eks. RegUT, e-læringsteam, osv.)
8. Samarbeider med akademiske institusjoner og andre relevante aktører.
9. Er en aktiv deltaker og pådriver i nasjonale og internasjonale nettverk for simulering og ferdighetstrening.