MANDAT

RegSim Vest er den regionale koordinerende enheten for ferdighetstrening og simulering. Dette innebærer at RegSim Vest:

1. Veileder og støtter helseforetakene i etablering av infrastruktur og system for simulering og ferdighetstrening.
2. Utvikler simuleringskompetanse slik at simulering og ferdighetstrening blir utført med høy kvalitet.
3. Kartlegger og rapporterer om ferdighets- og simuleringstrening i regionen.
4. Sørger for utveksling og deling av kunnskap og erfaring på tvers av foretakene i HV.
5. Standardiserer opplæring og utdanningsaktiviteter som kan styrke og forene fagmiljøene.
6. Bidrar til monitorering, evaluering og forskning i forbindelse med ferdighets- og simuleringstrening i hvert enkelt HF.
7. Samarbeider med andre enheter og nettverk for å bygge helhetlige lærings- og kompetanseløp (f.eks. RegUT, e-læringsteam, osv.)
8. Samarbeider med akademiske institusjoner og andre relevante aktører.
9. Er en aktiv deltaker og pådriver i nasjonale og internasjonale nettverk for simulering og ferdighetstrening.

Klikk her for mandatet